22. nov
2 MILLIONER: Verdien på jordet er estimert til å være ca. 2 millioner, skriver innleggsforfatterne. ?Arkivfoto: Bjørn Inge Salberg Rødfoss
 
Derfor står vi på vårt. Vi skal bygge skole på Tynsåk
NY SKOLE: Arbeiderpartiet har valgt skole på Tynsåk fordi vi ønsker oss en ny og stor nok skole for elevene på Vilberg og for å ta imot veksten som kommer i Vilbergområdet i årene fremover.

Å samle elever på et sted, slik at ungdomsskole, barneskole og videregående skole er i nærheten av hverandre, gjør at elevene kan gå til idrettsanlegg og svømmehall. Videre kan plasseringen muliggjøre et samarbeid med Viken om en stor idrettshall. Hallen er det naturlig å tenke i umiddelbar nærhet av Eidsvoll VGS, hvilket både blir en rimelig løsning, gir redusert bruk av dyrka mark og ei løsning som også styrker Eidsvoll VGS med nytt flott anlegg. Videre kan man se for seg fine synergier gjennom fysisk nærhet, blant annet for barne- og ungdomsfaglinjene ved Eidsvoll VGS. Dette vil alle skolene kunne ha stor nytte og glede av.

Vi må ikke bruke mer penger enn nødvendig

Tynsåk er det rimeligste av de alternativer som debatteres, og ved å bygge stor nok skole der, kan man også redusere eller utsette behovet for utvidelse av Ås skole. Det sparer matjord på Ås, samt at vi bruker pengene ett sted og ikke to. Tynsåkalternativet med treparallell var i 2017 beregnet til å koste 340 millioner kroner.

En eventuell ekspropriasjonssak for skoletomt kan gå parallelt med utbygging og vil ikke forsinke skolebyggingen. Verdien på jordet er estimert til å være ca. 2 millioner. Videre har vi også i Tynsåkvedtaket tatt inn at tilsvarende areal som benyttes til skole skal nydyrkes i kommunen, samt at matjord fra Tynsåk også skal flyttes.

Hvorfor ikke bygge på dagens tomt?

En treparallell skole på dagens Vilbergtomt vil medføre mindre uteareal per elev enn det som det er anbefalt av Sosial- og helsedepartementet. En treparallell skole for 550 elever vil ha anbefalt uteområde på rundt 21 mål. På eksisterende tomt har vi 9 mål, og dersom det gamle skolebygget ikke skal rives vil det bli enda mindre. I tillegg har man store trafikale utfordringer der i dag og det vil kreve store investeringer for å få endret dette. Dersom man tar utgangspunkt i nåværende tomt for Vilberg skole, er det ikke mulig å bruke denne uten å måtte sanere eksisterende bygningsmasse og ekspropriere flere boenheter.

Å ha usammenhengende utearealer vil kreve større ressurser med hensyn til tilsyn med elevene, slik skolen er forpliktet til etter opplæringsloven. I tillegg mister vi muligheten til å selge tomten som har en ikke urealistisk verdi på 30-60 millioner. Når man i tillegg ser for seg elevene gå på skole på en byggeplass eller midlertidig relokaliseres i modulbygg, ser man at løsningen både blir tungvinn og dyr. Ei heller vil skolen ha mulighet for utvidelse dersom det behøves framover, noe prognosene vi har blitt forelagt kan tyde på at det gjør.

At dagens skoletomt nå er regulert til boligformål, gjør også at eventuell bygging av ny skole her betinger en omregulering av tomten. Dette tar tid.

Å bygge på eksisterende tomt er det dyreste og dårligste alternativet. Vilbergalternativet, med bruk av barnehagetomta, er kostnadsberegnet til 421,5 millioner kroner. Alternativet med innløsning av naboeiendommer 406,5 millioner kroner. Alt dette før man ser kostnad ved infrastruktur mv.

Men Trolldalen, da?

Dersom man velger Trolldalen er det nødvendig med trafikksikkerhetstiltak for at barna skal få trygg skolevei. Det må derfor reguleres og opparbeides gang- og sykkelveg langs fv. 509 Styrivegen, en strekning på 2,6 kilometer. Langs deler av denne strekningen er det relativt trangt mellom veg og bebyggelse, hvilket derfor vil få til dels store konsekvenser for noen av eiendommene langs strekningen. Grunnerverv, evt. ved ekspropriasjon, blir her en krevende og sannsynlig langdryg øvelse. Kostnader knyttet til ren opparbeidelse vil beløpe seg på om lag 40 millioner, men dette inkluderer ikke kostnader knyttet til grunnerverv. Det er også knyttet kostnader til terrengendringer på skoletomta, samt teknisk infrastruktur (vann/avløp).

Plassering av skole i Trolldalen vil likevel neppe føre til økt bilbruk og at flere må busses til skolen, all den tid mange boligområder også ligger nær Trolldalen. Men avstanden til svømmehall medfører at elever må busses for å få svømmeundervisning. Det er heller ikke mulig å flytte skolekretsene slik at elever på vestsida av Vorma kan gå i Trolldalen, til det er avstanden for stor. Det vil derfor være behov for å utvide elevkapasiteten på Ås skole om noe tid, noe som igjen går på bekostning av dyrka mark og vil koste oss mye penger.

Selv om Trolldaltomta er regulert til offentlig formål (skole og barnehage) er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om en utbyggingsplan som tillegg til rammesøknad før utbygging av området. Avhengig av hvordan begrepet «utbyggingsplan» blir tolket, kan dette eventuelt innebære krav om detaljreguleringsplan. Dette vil derfor ta tid. Her må også administrasjonen tegne skolen om på nytt, noe som krever ytterligere tid.

Det er derfor ikke et raskere og rimeligere alternativ å satse på Trolldalen, slik mange hevder. Trolldalen var i 2017 beregnet til å koste 380 millioner kroner. På toppen av dette kommer utvidelse av Ås skole, som i 2018 ble beregnet til ca. 110 millioner frem mot 2027, samt grunnerverv.

Derfor!

Det raskeste, rimeligste og beste alternativet er derfor å bygge på Tynsåk. Det jobber vi i Ap for. Nå er det på tide at små og store får den nye, fine skolen de har ventet på så lenge.

Vi sier derfor nei til omkamp og JA til å sette i gang å bygge NY skole på Tynsåk.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no