15. jun
«Vi står nå overfor et voldsomt dilemma, der alle partier må ta vanskelige avgjørelser», skriver Hans Petter Sveen (MDG). Foto: Jan Arne Sandholtbråten
 
Eidsvoll MDGs budsjettforslag
Sa nei til eiendomsskatt i valgkampen, med forbehold.

Publisert: 09.des.2017 09:00
Oppdatert: 08.des.2017 12:09

Eidsvoll MDG sa i valgkampen 2015 at vi ikke ønsket innføring av eiendomsskatt i kommende periode (2016-2019). Men – vi tok et klart forbehold. Hvis det skulle stå mellom store nedskjæringer på viktige områder som oppvekst og helse/omsorg, ville vi skjerme dette og heller gå for eiendomsskatt.

Vi har tidligere lagt fram budsjetter med klare reduksjoner i investeringer, blant annet for å unngå at kommunen skal komme i den situasjonen at den må innføre eiendomsskatt. Dette har vi ikke fått gjennomslag for. Nå er vi dessverre kommet dit at valget står mellom store nedskjæringer eller innføring av eiendomsskatt. Da har vi en forpliktelse overfor våre velgere å velge eiendomsskatt.

Det er virkelig trist at kommunen er kommet i en så vanskelige økonomisk situasjon. Det må i den anledning være lov å spørre seg om noen investeringer burde vært gjort tidligere, samt at en burde ha valgt billigere alternativer. Valg av Tynsåk-alternativet for ny Vilberg barneskole, er et eksempel mange har trukket fram i tidligere leserinnlegg.

Rådmannen foreslår å innføre eiendomsskatt allerede neste år, og øke til maks sats (7 promille) i 2021. Han begrunner viktigheten med å innføre skatten allerede fra neste år, med at foreslåtte nye regler for eiendomsskatt kan medføre at driftsunderskuddet kan bli vesentlig større hvis den ikke innføres nå, slik vi forstår han.

Vi står nå overfor et voldsomt dilemma, der alle partier må ta vanskelige avgjørelser. Avgjørelser som vil ha konsekvenser for tjenestemottakere, ansatte og skattebetalerne. Vårt parti sitt overordnede mål er å drive bærekraftig. Det vil si at vi ikke skal skyve kostnader eller ulemper over på kommende generasjoner, men at vi må ta kostnader/ulemper fortløpende. Samtidig må vi gjøre alt vi kan for at kommunen har gode tjenester, dens ansatte føler trygghet og forutsigbarhet, samt at innbyggerne ikke rammes av for høye skatter og avgifter. Dette er ingen enkel oppgave.

Det er verdt å nevne at det er kommet forslag om å nedsette et finansutvalg, for å se på muligheter for å ta grep for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Dette har vi støttet hele veien, og alle partiene er nå enige om å bruke våren 2018 til å snu alle steiner, for å se hvordan kommunen kan gi gode tjenester med en trang økonomi.

I kommunesammenheng anbefales det av Teknisk beregningsutvalg at netto driftsresultat bør være på minst 1,75 prosent av inntektene (Fylkesmannen anbefaler 3 prosent), gjeldsnivået under 75 prosent av inntektene, og disposisjonsfondet bør være pålydende minst 5 prosent av inntektene. Eidsvoll har de siste årene hatt et bra driftsresultatet, et gjeldsnivå (minus selvkostinvesteringer) under 75 prosent, og disposisjonsfondet er rundt 17–18 prosent. Dette er gode tall.

Ser en derimot på kommunens antatte finansielle situasjon pr. 31.12.2021, gitt forutsetningene i rådmannens handlingsplan, men uten innføring av eiendomsskatt, er den dramatisk endret. Netto driftsresultat vil kunne være minus 5–6 prosent, gjeldsnivået godt over 100 prosent, og disposisjonsfondet halvert eller mer. Her lyser det rødt på alle områder. Dette er ikke bærekraftig, og etter vår mening ikke forsvarlig.

Når vi samtidig vet at antall eldre øker vesentlig de kommende år, lånerenta kan stige, samt at sentrale myndigheter signaliserer at det ikke kan forventes så gode år framover, blir det helt nødvendig å sikre at kommunen har en forutsigbar og trygg økonomi. Vi ser derfor ingen annen løsning enn å gå inn for å innføre eiendomsskatt fra 2018. Alternativet vil kunne bli at eiendomsskatten uansett må innføres i 2019/2020, og at den da må økes til maks sats (7 promille), samt ligge høyt i mange år framover. Dette ønsker vi å unngå.

Samtidig vil vi gjøre alt vi kan for å begrense kostnaden skatten innebærer for den enkelte. Vi foreslår blant annet at husstander med inntekt under 4G, gitt visse forutsetninger, skal slippe skatten helt, og husstander med inntekt mellom 4G og 5G skal ha halv skatt, såfremt dette er mulig. Dette kan vi dog komme til å foreslå justert, etter at vi ser konsekvensene høsten 2018. I tillegg har vi budsjettert med å kun øke eiendomsskatten til 5 promille. Det kan også godt hende at vi allerede neste høst kan budsjettere med lavere skattesats i 2019-2021, hvis kommunen igjen får økte statlige overføringer. Målet er lavest mulig belastning for innbyggerne, samtidig som kommunens økonomi og tjenestetilbud sikres.

Vårt budsjett- og handlingsplan innebærer i korthet:

  • Å sikre kommunens økonomi og tjenestetilbud, ved å innføre eiendomsskatten neste år.
  • Samtidig redusere faren for varig høy eiendomsskatt, ved å innføre eiendomsskatten før nye regler slår inn.
  • Foreslå innsparinger og reduserte investeringer, for å bedre kommunens økonomi.
  • Delta aktivt i forsøk på å finne nye innsparings- og effektiviseringsmuligheter.

I tillegg foreslår vi å bruke fondsmidler til å redusere vedlikeholdsetterslep, både på kommunale bygg og på vann/avløp, slik at kommunen og innbyggerne får mindre utgifter i framtiden.

Og til sist, men ikke minst, satser vi målrettet på det grønne skiftet, slik at også Eidsvoll vil ta sitt ansvar i forhold til å ta vare på miljø og klima, til beste for oss alle og våre etterkommere. Målet er alltid å kunne legge fram budsjetter der kommunen driver bærekraftig økonomisk, sosialt og økologisk.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no