20. jul
UENIGE: Nannestad kommune har på mange måter ridd to hester, mener Willy Kvilten (H), varaordfører i Ullensaker. Foto: Glen Widing
 
Nannestad kan få vann fra Hurdalssjøen
GODE NABOER: Nannestads varaordfører Karl H. Laache skriver i et leserinnlegg før jul at han lot seg forundre av debatten rundt samarbeidet om produksjon av vann- og avløpstjenestene i våre to kommuner.

Publisert: 10.jan.2018 15:00
Oppdatert: 09.jan.2018 12:00

For egen del er jeg ikke like forundret, og jeg skal her forsøke å forklare hvorfor.

Fra Lesernes EUB: Gode naboer – om vann- og avløpssamarbeid på Øvre Romerike

Allerede under etableringen av Univann (felles vannverk med uttak fra Bjertnessjøen) var det klart at denne kilden hadde begrenset kapasitet, og at det på et eller annet tidspunkt måtte finnes en ny kilde. Det var i sin tid en diskusjon om det nye vannverket skulle planlegges i regi av Univann, eller om Ullensaker kommune selv skulle planlegge og bygge det nye vannverket. Det ble i 2009 besluttet at Ullensaker kommune skulle prosjektere og bygge vannverket, men det ble også erkjent at Ullensaker hadde en avtalemessig forpliktelse til å sørge for vannforsyning til Nannestad, og at Nannestad skulle få vannet til en pris som tilsvarer selvkost for vannproduksjonen.

I oktober 2011 signerte derfor ordførerne en avtale som sier som følger: «Hovedpunktene i det fortsatte samarbeidet er at Univann IKS avvikles og at det ikke etableres et interkommunalt selskap på avløpsområdet, samt at Ullensaker beholder eiendomsretten til Gardermoen renseanlegg og begge kommuner står fritt til å etablere nye vannverk som eneeiere. Til gjengjeld gis Nannestad kommune en varig rett, men ikke plikt, til å benytte Ullensakers anlegg til nærmere definerte selvkostpriser». Videre står det også at «Ullensaker kommune skal årlig presentere et selvkostregnskap for vannbehandlingsanlegget, der driftskostnader, kapitalkostnader og oppgraderingskostnader fremgår. Det skal også presenteres endelige tall for hvor mye vann som er overført til Nannestad kommune».

Etter dette har Ullensaker prosjektert, og snart ferdigstilt, nytt vannverk med uttak fra Hurdalssjøen. Produksjonen planlegges med start sommeren 2018.

Høsten 2016 ble det nedsatt en prosjektgruppe som skulle utrede «Samarbeid vann og avløp Nannestad og Ullensaker», med spesielt fokus på drift. På det tidspunktet var Nannestad i sluttfasen med Hovedplan for vannforsyning, og hadde behov for avklaring av hovedløsninger for hoved- og reservevannkilde. Nannestad har altså fortsatt ikke bestemt seg for om man vil ta vann fra det nye vannbehandlingsanlegget i Hurdalssjøen, eller om man vil gå for en egen løsning (for eksempel videreføring av Bjertnessjøen/Sjonken).

Prosjektgruppen leverte sin rapport i juni 2017. Den kom med en rekke anbefalinger knyttet til drift, og anbefalte også at man etablerte et interkommunalt selskap (IKS). Dette ble først og fremst begrunnet med at det ville gi bedre eierstyring for Nannestad kommune enn et vertskommunesamarbeid med Ullensaker som vertskommune.

Investeringen i nytt vannbehandlingsanlegg i Hurdalssjøen samt reservevannsløsning med Nedre Romerike på over en halv milliard kroner er en investering som Ullensaker har tatt alene med den risikoen det innebærer. Nannestad har fortsatt ikke tatt noen avgjørelse om hva som blir deres framtidige løsning.

Med utgangspunkt i vår egen eierskapsmelding vedtatt i kommunestyret om hvilke vurderinger som bør ligge til grunn for valg av selskapsform, så mener flertallet i kommunestyret at det er i våre innbyggeres interesse at vi selv har styring og kontroll med det anlegget vi nå bygger, og ønsker derfor å videreføre den beslutningen som ble tatt i 2009, nemlig at anlegget skal eies av Ullensaker.

Nannestad har siden 2009 visst at Ullensaker ville bygge nytt anlegg i Hurdalssjøen, men har ikke på noe tidspunkt tatt noen beslutning om hva som blir deres framtidige løsning. De har på mange måter kunnet ri to hester. De har hatt en rett, men ingen plikt, til å kjøpe vann fra Ullensaker. Og de har hatt åpning for å utrede og velge andre løsninger. Ullensaker har imidlertid ivaretatt vårt ansvar overfor Nannestad ved at anlegget i Hurdalssjøen er dimensjonert til også å forsyne Nannestad med vann. Kapasiteten på vannbehandling og overføringsledninger er bygd med det for øyet. Dette har vi gjort ut fra de forpliktelsene som har ligget der hele tiden, og som gode naboer. Vil våre gode naboer nå velge en annen løsning?

Varaordfører Laache mener at Ullensakers politikere nå må forklare våre innbyggere hvorfor prisen blir høyere uten Nannestad. Den forklaringen er enkel: Vi har tatt ansvar og bygget et anlegg som kan forsyne begge kommuner med vann. Dette betyr at vi har bygget et anlegg som er større og dermed dyrere enn om vi bare skulle tenkt på Ullensaker. Når Nannestad nå antyder at de likevel ikke vil benytte seg av sin rett så vil det naturlig nok føre til at en større kostnad skal fordeles på færre brukere i en del år.

Men samtidig må varaordfører Laache forklare overfor sine innbyggere hvorfor de ikke skal velge å ta vann fra Ullensaker, når rapporten tydelig viser at selv om kostnadene for innbyggerne i Ullensaker øker, så vil kostnadene til innbyggerne i Nannestad øke enda mer med en todelt løsning.

For Nannestads innbyggere kan det også være verdt å merke seg at det i rapporten skrives: «Ut fra både kostnader, kompetanse og sikkerhet i vannforsyningen bør også Nannestad velge Hurdalssjøen som hovedforsyning». Hvilke argumenter er det deres politikere legger til grunn hvis de velger en annen løsning?

Beslutningen i kommunestyret i Ullensaker før jul innebærer at vi etablerer et teknisk samarbeid om vann- og avløpstjenester i de to kommunene, men at det organiseres som et vertskommunesamarbeid (hvilket også er gjort for eksempel mellom kommunene Harstad og Kvæfjord). En slik løsning er ett av alternativene i rapporten fra prosjektgruppen.

Nannestad kommune får kjøpe vann til nærmere definert selvkost, og er sikret fullt innsyn i regnskapet i henhold til avtalen fra 2011. Jeg håper at vår nabo velger denne løsningen som ut fra både kostnader, kompetanse og sikkerhet er den beste for Nannestad.

LES OGSÅ: Bjertnessjøen kan bli framtidig vannkilde for Nannestad

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no