18. aug
STORT OPPMØTE. Mange møtte opp da Fortidsminneforeningen inviterte til foredrag og vandring i Sundet.
 
Særpreg, historie og utvikling
LESERBREV. I nær framtid skal sentrumsplanen i Sundet vedtas. Denne vil være avgjørende for hvordan Sundet vil oppleves i fremtiden. Det som besluttes nå, vil medføre store forandringer.

Publisert: 16.mai.2017 15:00
Oppdatert: 16.mai.2017 15:02

Flere av disse vil ikke være mulig å gjøre om på senere. Forhåpentligvis vil de beslutningene som tas nå av dere som folkevalgte, bli sett på som de riktige av våre fremtidige generasjoner.

MELDT SIN INTERESSE

Mange ulike private aktører har meldt sin interesse for Sundet og ønsker å investere her i tiden som kommer. Utbyggerne ønsker naturlig nok å få mest mulig avkastning på sine prosjekter, men det er viktig at dette også ses i sammenheng med utvikling av Sundet som handelssentrum. Tettstedet bør utvikles slik at dette kan preges av både yngre og eldre mennesker. Derfor må dere politikere stille krav til utbyggerne. Uten at det settes betingelser, kan resultatet bli et sentrum uten den gode helheten som kjennetegner steder vi ønsker å besøke. Turister strømmer til steder som Kragerø, Røros og Praha. Det er fordi arkitekturen påvirker oss mennesker, og steder som klarer å bevare sin gamle bebyggelse, gir god atmosfære og historisk forankring.

Eidsvoll kommune inngikk i november 2016 en avtale med NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) om å utføre en analyse for kommunesenteret i Eidsvoll, Sundet. Det ble utarbeidet en rapport – en kulturhistorisk stedsanalyse. Om rapporten sies det innledningsvis at denne skal være «et faglig og lokalt forankret underlag for kommunal planlegging, få frem sentrumsområdets kulturhistoriske verdier og hvordan disse kvalitetene kan være en ressurs og inspirasjon for utvikling av tettstedet». Det er også nevnt at rapporten vil benyttes som et kunnskapsgrunnlag for Eidsvoll kommunes arbeid med ny sentrumsplan. I arbeidet deltok både grunneiere, politikere, historielaget, fylkeskommunen, bygdebokforfatter og Fortidsminneforeningen. Den har derfor bred forankring samtidig som den er detaljert og grundig, og må tas hensyn til.

Viktig å bevare

Rapporten ble ferdigstilt i februar 2017. Av denne fremgår det at arbeidsgruppen var samstemt i at den en eldre bebyggelsen rundt Sundgården/Sundgata, Sundtoppen samt jernbaneområdet er viktige for stedsidentiteten og har verdifulle kvaliteter som det er viktig å bevare. Videre at den gamle trehusbebyggelsen bør bevares og at den bør være en premissleverandør.

Fortidsminneforeningen arrangerte 20. og 22. april et todagers seminar i Eidsvoll. Tittel var «Ditt verdifulle nabolag». Første del var foredrag i rådhuset hvor Fortidsminneforeningen presenterte flere av de bygningene som per i dag gir Sundet et positivt særpreg. Andre del var en sentrumsvandring hvor bygningene ble tatt nærmere i øyesyn. Mange eidsvollinger møtte opp; så engasjementet er stort. På seminaret ble det gitt flere eksempler på hvordan høyde og utseende på bygninger er med på å påvirke både hvordan man beveger seg i sentrumsgater, men også hvordan dette spiller inn på trivsel og atmosfære. Dette er viktig kunnskap som det må tas hensyn til når de ulike interessentene nå vil fremme sine søknader om både rivningstillatelser og søknader om å oppføre nye bygg.

Fortidsminneforeningen presiserte flere ganger på sentrumsvandringen at det for fremtidige generasjoner er viktig at vi lar sporene fra de ulike byggeperiodene igjennom tidene bestå.

Praktbygg revet

Dessverre har mange gamle praktbygg i Eidsvoll blitt revet i nyere tid. Selv om det kan synes riktig å fjerne eksisterende bebyggelse for å gi plass til ny utvikling, er eksemplene flere på at man i ettertid skulle sett at disse byggene hadde blitt stående. Gamle Eidsvoll Landsgymnas tegnet av en av Norges største arkitekter, Arneberg, er et av disse byggene. Vilberg barneskole er også et av hans verk, og kan komme til å lide samme uopprettelige skjebne.

Gamle hus forteller innbyggerne og besøkende at de er på et sted med lange og rike tradisjoner, noe som gir identitet i dag og i morgen. Identitet og tilhørighet er viktige egenskaper for å danne gode lokalsamfunn.

Utbygging og veien videre 

En av de private utbyggerne som nå er på banen, er Finsbråten Eiendom. De ønsker å rive all bebyggelse på østre side av Wergelands gate for å gi plass til nybygg med boliger og næring.

Dette vil bli et stort inngrep i Sundets sentrumsgater, og det er derfor viktig at utbygging skjer i tett dialog med gode rådgivere og fagpersoner på området. 

Rivningen inkluderer både Wergelands gate 2 (Femell-gården) og Wergelands gate 4 (Georg Sundt gullsmed). Men som det fremgår av kulturhistorisk stedsanalyse, representerer Wergelands gate 2 en sentral del av kulturmiljøet i sentrum. Dette er en trebygning fra midten av 1800-tallet, som har huset forskjellige forretninger samt kafé. I Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll står det at bygningen er viktig som en del av miljøet rundt Sundgata. I reguleringsplan for Eidsvoll sentrum vedtatt i 2007, ble Femell-gården regulert til «spesialområde bevaring», det vil si ansett som bevaringsverdig.

VIKTIG Å BEVARE

Under sentrumsvandringen presiserte Fortidsminneforeningen viktigheten av også å bevare Wergelands gate 4. Ved å la begge bygningene stående, vil Sundet beholde mye av sitt særpreg i sentrum. Og siden de står i ytterkant av området som foreslås revet, vil det være fullt mulig å bevare begge disse byggene. Før endelig vedtak om rivning fattes, må utbygger derfor få i oppdrag å fremlegge flere alternativer for hvordan eksisterende bebyggelse kan integreres i det nye. 

Det må også stilles krav til utbygger om utseende og høyde på nybygget mot Rådhusgata. Dersom de nye byggene settes opp med lik høyde i hele bredden og det bygges høyt og tett opp mot «Brunosten», vil dette i stor grad påvirke både plassen foran Kafé Henrik og Panorama, i tillegg til hvordan Rådhuset oppfattes. Nå står Rådhuset for seg selv og ønsker besøkende velkommen til sentrum. Et høyt bygg opp i hele bredden av kvartalet vil uten tvil påvirke dette negativt. Målet må være at nybyggene sammen med eksisterende bebyggelse kan danne en fin helhet som gjør Sundet til et godt sted å være, uten at Sundet mister sitt særpreg!

Næringsliv og aktivitet i Sundet

Stasjonen, Sundbrua og det som er igjen av eldre bebyggelse i sentrumsgatene gir Sundet en historisk dybde som gjør at stedet skiller seg fra nyere tettsteder som har kommet til rundt europaveier og kjøpesentre. I tillegg renner Vorma gjennom sentrum. Tettstedet har kvaliteter som ingen av de øvrige tettstedene på Øvre Romerike har. Med et svært godt togtilbud til Gardermoen bare 10 minutter unna, har det også en unik mulighet til å tiltrekke seg også turister fra hele verden for kortere eller lengre opphold. 

Ser vi rundt oss på tettsteder/byer som for eksempel Jessheim, Lillestrøm og Asker, ser vi at utbyggingen har gått fort, og resultatet har blitt byer i glass og betong. Sundet har mye eldre trehusbebyggelse og noen gamle mursteinsbygninger. Hvis vi klarer å beholde dette særpreget, har Sundet potensial til å kunne bli som en liten «sørlandsperle» i innlandet.

Det bør også tenkes ut nye løsninger for å gi stedet ytterligere særpreg som kan trekke turister. Gamlebrua kan lyssettes, og kanskje males hvit? Kjersti Nagel foreslo en gang å male alle bygninger i Sundet gule. Slike spennende løsninger ville helt sikkert gitt stedet oppmerksomhet og økt tilstrømming av turister.

Men stedet mangler et overnattingstilbud. Mange flypassasjerer ville nok heller tilbrakt ei natt eller to ned Vormas bredder på et koselig overnattingssted enn på de mange hotellkjedene ved flyplassen. I dag er det bingo i det gamle meieriet. Bingoen bør få lokaler i sentrum, og denne spennende bygningen kunne blitt et flott pensjonat eller vandrerhjem.

Mangler bindeledd

Eidsvoll har mange ildsjeler, frivillige og idealister. Sentrumsforeningen i Sundet spiller også en viktig rolle. Men vi mener det mangler et bindeledd inn til rådhuset, og at kommunen i større grad må komme på banen. Kanskje kan det etableres en prosjektstilling for å markedsføre Eidsvoll og for å få flere interessenter inn? Det kan godt hende at det er mulig å søke prosjektmidler til dette. Uansett hadde lønnen til denne personen raskt blitt tilbakebetalt med nyetableringer og arbeidsplasser. 22. juli stopper NRKs sommertog på Eidsvoll. For en unik mulighet til å markedsføre bygda! Tenk så flott det hadde vært om vi her kunne fremmet noe av det Eidsvoll kan tilby, for store deler av Norge befolkning!

Avslutningsvis vil vi støtte forslaget som Olav Resaland kom med på møtet i Panorama i februar i år. Bygg gjerne et parkeringshus i bakken opp mot Finsbråten, fra rådhuset, der det allerede er parkeringsplass. På toppen kan det komme et kulturhus. Det ville bundet rådhuset og Panorama sammen med kulturhuset på en veldig god måte, og ville bidratt til mer aktivitet og liv i Sundet. 

Ja, det skal bygges flere boliger i Sundet. Men sentrum kan ikke bare bestå av leiligheter, det blir det liten aktivitet av. 

Så kjære politikere. Fatt de riktige beslutningene for Eidsvoll og Sundet. Utbyggere, politikere og andre gode krefter må sammen tenke helhet og særpreg slik at Sundet i fremtiden kan bli en perle på Øvre Romerike!


 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no