23. jul
KRITISK. Ørn Terje Foss, lege og politiker (SV) fra Nannestad, er sterkt kritisk til Luftfartstilsynets høringsnotat til ny støyforskrift for Oslo Lufthavn.
 
Slakter Luftfartstilsynet
HOLTER. Ørn Terje Foss mener det er store mangler i høringsnotatet til revidert støyforskrift for Oslo Lufthavn som flyplasskommunene nå skal svare på.

Publisert: 11.sep.2015 12:13
Oppdatert: 27.jan.2017 13:29

- Høringsnotatet har svært mangelfulle opplysninger om sammenhengen mellom flystøy og negative helseeffekter og derfor manglende vektlegging av hvor viktig støyforebyggende tiltak er. Det foreliggende forskriftsutkastet fra Luftfartstilsynet imøtekommer derfor primært flyselskapenes og lufttrafikktjenestens behov, og inneholder ikke det optimale av tiltak for å unngå unødige støybelastninger for befolkningen i området rundt Gardermoen, sier Ørn Terje Foss, lege og fagsjef arbeidsmiljø og helse hos NSB, og førstekandidat til kommunevalget for Nannestad SV.

Han har laget innspillet til høringsnotatet som privatperson på anmodning fra Norsk forening mot støy og politisk ledelse i Nannestad.

Foss er også medlem av utvalget som skal uttale seg om flystøy for Nannestad kommune.

NATTESTENGNING

Foss mener flyplassen primært må være nattestengt fra klokken 22 til 07.

- Sekundært kan det legges betydelige restriksjoner på hvilke flytyper og flyginger som tillates i denne perioden. Det viktigste og eneste virkelig effektive støyforebyggende tiltak av betydning rundt en flyplass er restriksjoner på nattrafikken, sier Foss.

Han viser til at det er foreslått en lang rekke unntak fra forskriftens krav til rullebanebruk og inn- og utflygingstraseer.

- Flere av disse flygingene bidrar betydelig til støyplagene, og for å redusere unødig flystøy bør verken små propellfly, helikoptre eller militære flyginger utenom skarpe oppdrag eller under beredskap gis unntak, mener Foss.

LES OGSÅ: Vil sørge for at flyselskapene ikke bryter reglene

MÅ HA FASTE KORRIDORER

Han mener jevn nedstigning og faste korridorer ved utflyging er positivt for støybildet, men at kurvede innflyginger og vifteform av innflygningstraseene, slik Luftfartstilsynet foreslår, utsetter mange flere beboere for unødig flystøy enn om man holdt seg til det opprinnelige trafikkmønsteret som lå til grunn for planleggingen av Gardermoen ved åpningen - en rettlinjet innflyging primært til østre rullebane sørfra eller til vestre rullebane nordfra og avganger nordover fra vestre rullebane eller sørover fra østre rullebane.

- Dette kalles segregert banebruk, og gir det mest forutsigbare støybildet som kommunene kan foreta god arealplanlegging ut fra, og det gir også en bedret sikkerhet for flytrafikken ved at det er et langt mer oversiktlig trafikkmønster å forholde seg til, sier Foss.

Han kommer i sitt innspill med en rekke forslag til endringer i ny støyforskrift.

- Luftfartstilsynets saksbehandler bagatelliserer hele problemstillingen om helseskader som følge av nattstøy, hevder Foss.

Nei til 3. rullebane

Foss mener det i klimasammenheng bør settes klare krav til begrensninger i trafikken på Oslo Lufthavn.

- Ved kapasitetsproblemer bør verken nye utflygingskorridorer over Mogreina eller utbygging av en tredje rullebane tillates. Støymessig gir disse to tiltakene dramatisk endring i situasjoner for svært mange beboere i Gardermo-regionen, og vil utløse behov for omfattende bruk av større støyavbøtende tiltak som innløsing av alle berørte boligeiendommer eller fullverdig støyisolering.

- Dagens forskrift burde ha utelukket utflyging nordover fra østre rullebane og utbygging av en tredje rullebane slik at det er mulig snart å få forutsigbarhet for kommunenes arealplanlegging bortimot 20 år etter flyplassens åpning, sier Foss.

DØGNÅPEN

Han mener en døgnåpen flyplass aldri kan være støyvennlig. - Det refereres i høringsnotatets til tidligere innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hvor de negative helsekonsekvensene, spesielt av nattlig flystøy, påpekes. Dette ser imidlertid ikke ut til å gjøre så stort inntrykk på Luftfartstilsynet at de ser behov for å gjøre noe med denne alvorligste støybelastningen som følge av flytrafikken. De begrenser seg til å vise forståelse for at flystøy kan oppleves som et problem for dem som bor nært flyplassen, sier Foss.

- Jeg savner en politisk analyse og konsekvensutredning for miljøet som rettferdiggjør at Luftfartstilsynet tar det for gitt at alle prognoser om forventet økt flytrafikk skal imøtekommes fullt ut.

MANGE ENDRINGER

Foss viser til flere endringer av støyforskriften.

- Selv om det på de 17 årene flyplassen har vært i drift allerede har vært mange nye og justerte forskrifter å forholde seg til er det åpenbart at også denne forskriften, som sendes på høring nå, kommer til å måtte endres ved etablering av en tredje rullebane, sier Foss.

Han mener høringsnotatet ikke i særlig grad problematiserer hvordan en eventuell tredje rullebane vil kunne gi behov for å endre de foreslåtte innflygingstraseer og utflygingskorridorer og hvilke prinsipper Oslo Lufthavn da vil legge til grunn for sine valg. - Derfor blir det heller ikke denne gang mulig å love innbyggere som flytter til boligområder, som i reviderte kommuneplaner blir plassert utenfor de støybelastede områdene som følger av det foreliggende forskriftsutkastet, at de i overskuelig framtid vil være sikret mot uønsket flystøy.

Ønsker sanksjonsmuligheter

Foss viser til at det gjennom Oslo Lufthavns egen rapportering er dokumentert omfattende brudd på dagens forskrift, uten at det har utløst noen sanksjoner eller andre korrigerende tiltak.

- En forskriftsfestet mulighet til å ilegge gebyr og andre sanksjoner ved brudd på forskriften ønskes derfor velkommen. Erfaringsmessig er det imidlertid oftest ikke utøverne som på eget initiativ bryter bestemmelsene. Det er lufttrafikktjenesten selv som i de fleste tilfellene tillater avvik fra bestemmelsene uten anerkjente begrunnelser. Sanksjonene må derfor ikke bare gjelde utøvere, men også de som styrer trafikken, for at de skal ha tilstrekkelig effekt, mener Foss.

LES OGSÅ: - Det jeg opplever at kommunen sier nå, er at OSL bør ha en litt mer ydmyk tilnærming

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no